FORRETNINGSBESTEMMELSER

Anvendelsesområde:

Enhver aftale indgået mellem Forbindingskassen.dk – en del af KBT IVS, cvr. nr. 38280120, (herefter Leverandøren) og kunden (herefter Kunden) er underlagt nærværende forretningsbetingelser.

 

Aftalens indgåelse:

Kunden accepterer bindende at købe det antal varer der fremgår i ordrebekræftelsen, til den angivne pris. 

 

Levering:

Åndedrætsværn, ansigtsmasker, hand sanitizer og øvrige produkter tilstræbes levering indenfor 2 uger efter Kundens accepterer ordren.

 

Pris og betalingsbetingelser:

Varens pris og betalingsbetingelser er bindende. Varens pris betales ved levering med betalingsbetingelserne 8 dage netto kontant, medmindre andet er anført i Leverandørens ordrebekræftelse.

Priserne er angivet i DKK både inklusive og eksklusive moms, og til priserne skal tillægges leveringsomkostninger, der vil variere af ordrens størrelse, dog minimum 75 kroner + moms.

Ved forsinket betaling påløber renter, 2% pr. påbegyndt måned. Leverandøren er berettiget til at opkræve rykkergebyr på DKK 100,00 ekskl moms per rykker, såfremt Kunden ikke betaler i overensstemmelse med retningslinjerne herfor. Såfremt Kunden fortsat ikke betaler er Leverandøren berettiget til at sende sagen til inkasso efter gældende inkassoregler. Såfremt Kunden går konkurs, træder i betalingsstandsning, indleder forhandling om opnåelse af akkord eller lignende eller er forsinket med betaling af købesummen, er Leverandøren berettiget til at standse alle leverancer, som endnu ikke fysisk er overdraget til køber. Alle priser angivet på hjemmeside o. lign. er vejledende, og Leverandøren tager forbehold for ændringer og fejl.

 

Ejendomsforbehold:

Levering sker fra lager, med mindre andet er skriftligt aftalt og bekræftet af begge parter. Risikoen overgår til Kunden ved levering. Leverandøren bevarer ejendomsretten til varerne, indtil Køber har betalt for den leverede vare.

 

Forsinkelser: 

Leverandøren gør opmærksom på risiko for forsinket levering, på grund af den ekstraordinære efterspørgsel i øjeblikket. Leverandøren fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med forsinket levering. Ved forsinket levering på mere end 4 uger fra ordredato, kan kunden annullere aftalen uden omkostninger.

 

Undersøgelses- og reklamationspligt:

Såfremt Kunden vil påberåbe sig mangler eller misligholdelse overfor Leverandøren, er Kunden forpligtet til at reklamere straks og inden 2 arbejdsdage efter levering, skriftligt på info@forbindingskassen.dk. Såfremt Kunden ikke indenfor 2 arbejdsdage skriftligt tager forbehold for mangler eller skader eller skriftligt reklamerer over for Leverandøren for sådanne mangler eller skader, bortfalder Kundens ret til at gøre mangler eller skader gældende over for Leverandøren.

 

Returnering og tilbagelevering:

Varer tages alene retur efter forudgående skriftlig aftale mellem parterne, og såfremt varen er ubrugt og i ubrudt emballage.
Ligeledes vil afbestilling af gennemførte ordrer alene foregå efter forudgående skriftlig aftale mellem parterne – se dog betingelser angående Forsinkelser ovenfor.

 

Værneting:

Enhver tvist mellem parterne som direkte eller indirekte udspringer af den indgåede aftale skal afgøres efter dansk ret og med Københavns Byret som værneting