Integritetspolicy

KBT IVS

Regus Winghouse Ørestad Boulevard 73, kontor 8.11. 2300 Köbenhavn S

CVR.nr.: 38280120

(+45) 21 13 76 13

info@forbindingskassen.dk

Nedanstående förutsättningar och villkor tillämpas vid vår behandling av dina personupplysningar.

När du besöker Forbindingskassen.dk och genomför köp i vår webbshop, uppger du en rad personupplysningar till oss, som vi som dataansvariga behandlar.

1. Vad använder vid dina personupplysningar till, och på vilken grund?

Vi behandlar personupplysningar om dig, när du genomför köp i vår webbshop.

Vi använder GDPR artikel 6 (1) (b) i enlighet med denna behandling, eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla din order, eller för att kunna genomföra åtgärder vidtagna innan du beställer.

Vi behandlar också personupplysningarna om dig, som du knappar in när du registrerar dig som användare på hemsidan, så att vi kan ge dig en överblick över din orderhistorik mm.

Vi använder regeln för den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter enligt GDPR artikel 6 (1) (f) vid denna registrering eftersom vid har ett legitimt intresse av att behandla dessa personupplysningar med syfte att ge dig tillgång till en överblick över ding orderhistorik mm.

Vi behandlar också upplysningar om ditt namn och e-mailadress, när vi sänder dig nyhetsbrev, om du har begärt att mottaga detta.

Dessa personupplysningar behandlar vi med avsikt att personliggöra våra e-mail till dig, för att administrera vår e-mailservice samt för att försäkra oss om att du har givit samtycke till att mottaga e-mail från oss.

Vi använder samtyckeregeln i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (a), för denna registrering, samt regeln för den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eftersom vi har ett legitimt intresse i att behandla dina personupplysningar i syfte att administrera vår e-maillista.

Kom ihåg att du när som helst kan dra tillbaka ditt samtycke till denna behandling.

Härutöver kan vi använda dina personupplysningar till att på din anmodan besvara dina förfrågningar.

Vi använder GDPR artikel 6 (1) (f) som behandlingsgrundlag, eftersom vi har ett legitimt intresse i att förvara dina personupplysningar i syfte på att besvara dina förfrågningar.

2. Lämnar vi ut dina personupplysningar till andra?

2.1 Vi kommer att lämna ut dina personupplysningar i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla en av nedanstående avsikter

till vår tekniska supportavdelning för att förvalta vår hemsida, i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (f), eftersom vi har ett legitimt intresse i att ha en fungerande hemsida samt om det är påkrävt i enlighet med lagen, ett avgörande i domstol eller annan rättslig grund, i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (c), eftersom vi har en rättslig förpliktelse till att spara och lämna ut dessa personupplysningar.

I samband med mottagning av betalning för dina köp i webbshoppen, lämnar vi ut eller överlåter vissa personupplysningar till offentliga myndigheter, härunder SKAT, i förbindelse med dokumentation av laglig bokföring i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (c), eftersom vi således är lagligt förpliktade till att lämna ut dessa personupplysningar.

Hur länge sparas dina personupplysningar?

3.1 Vi sparar dina personupplysningar så länge det är nödvändigt för att uppfylla en av ovanstående avsikter, eller så lång tid som det är nödvändigt med hänsyn till gällande lagstiftning. Härefter raderas dina personupplysningar.

3.2 De personupplysningar som vi har registrerat om dig i förbindelse med mottagande av betalning för dina köp på hemsidan, sparar vi upp till fem år efter erlagd betalning i de fall det inte är nödvändigt att spara dem under längre tid. Upplysningarna sparas i enlighet med GDPR artikel 6 (1) (c), eftersom denna behandling är nödvändig för att följa våra förpliktelser efter bestämmelserna i bokföringslagens kapitel 5.

4. Vilka rättigheter har du enligt dataskyddslagen?

4.1 Insyn – du har rätt till att få tillgång till dina personupplysningar.

Du har rätt till att få upplysning om vika personupplysningar kring dig vi behandlar, var de kommer ifrån och hur vi använder dem. Du kan också få upplysning om hur länge vi sparar dina personupplysningar, vem som tar emot personupplysningar om dig samt får en kopia av de personupplysningar om dig vi behandlar.

Denna rättighet kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers privatlivsskydd, affärshemligheter eller immateriella rättigheter.

4.2 Korrektion eller radering – du har rätt till att få inkorrekta personupplysningar rättade eller raderade. Om du anser att de personupplysningar som vi behandlar är inkorrekta, har du rätt till att får dem rättade. Du ska vända dig till oss och upplysa oss om vari i felaktigheterna består och hur de kan rättas.

I några fall har vi skyldighet till att radera dina personupplysningar. Det gäller t.ex. om  du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina personupplysningar inte längre är  nödvändiga i förhållande till det syfte som inhämtade dem till, kan du be om att få dem  raderade. Du kan också kontakta oss om du anser att dina personupplysningar behandlas i strid med lagstiftningen eller andra rättsliga förpliktelser.

4.3 Opposition – du har rätt till att opponera emot viss behandling av dina personupplysningar.

Du har rätt till att opponera emot viss behandling av dina personupplysningar. Om oppositionen är berättigad, ser vi till att behandlingen av dina personupplysningar upphör i så stor omfattning som möjligt.

4.4 Dataportabilitet – du har rätt till att få dina personupplysningar.

Du har under vissa omständigheter rätt till att få de personupplysningar om dig som du har lämnat till oss. Du har också under vissa omständigheter rätt till att få dessa personupplysningar överförda till någon annan tjänsteutövare. Dessa personupplysningar kommer att överföras i ett vanligt använt format.

4.5 Samtycke – du har rätt till att dra tillbaka ditt samtycke.

I det omfång vi baserar vår behandling av dina personupplysningar på ditt samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke och på så vis stoppa framtida behandling av dessa personupplysningar.

4.6 Kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter

Om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på info@forbindingskassen.dk.

Härefter undersöker vi om det är möjligt att bifalla din anmodan, och ger dig svar på detta så snabbt som möjligt, senast en månad efter mottagande av din anmodan.

Om vi ger dig fullt medhåll i ditt klagomål, har du rätt till att lämna in ett klagomål till Datatilsynet genom att följa instruktionerna på Datatilsynets hemsida: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet

5. Kan vi ändra integritetspolicyn?

Vi kan företaga ändringar i denna policy och försäkrar att du kommer att underrättas om detta.